Što je Kur’an za muslimana?

Svojom nadahnjujućom formom, samim sadržajem, ljepotom jezika, milozvučnošću do mjere da mnogi muslimani plaču kada ga slušaju, iako ne razumiju arapski tekst, sa svojim duhovnim moćima, Kur’an je bio i ostao najveće čudo islama. Kur’an je prvi i najvažniji Izvor sveukupnog islamskog učenja. Njegovi propisi su obvezujući za sve punoljetne, pametne, slobodne muslimane i muslimanke.

Samo izgovaranje kur’anskog teksta smatra se velikim dobrom i načinom približavanja Dragome Bogu, jer učač Kur’ana na taj način direktno „razgovara“ s Bogom, jer uči, citira Njegov Vječni Govor.

Kur’an je Božji, a ne Muhammedov, a.s., govor. Muhammed,a.s., je samo instrument, provodnik do svakoga čovjeka na zemlji i njegov prvi tumač, prvi i najvažniji praktičar islama, čiji primjer slijede svi muslimani!

Kur’an je svjetlost Božanskog vodstva za budućnost i čudo vječne i neponovljive riječi darovane čovječanstvu. Zato Uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u Kur’anu sve ljude, koji ne vjeruju ili sumnjaju u Kur’an, poziva, izaziva, da načine nešto slično Kur’anu. Evo što Kur’an veli, obraćajući se onima koji ne vjeruju u Kur’an kao Božji Govor: “A ako sumnjate u ono što smo Mi objavili robu Svome (Muhammedu, a.s.) donesite vi jednu suru sličnu tome; pozovite i božanstva vaša, ako istinu govorite.” (El-Beqara, 23)
“Ili oni govore: ‘On ga izmišlja!'” Reci: Pa, dajte vi jednu suru sličnu njemu, a u pomoć pozovite koga god hoćete, osim Allaha, ako istinu govorite.” (Junus,38)
Taj izazov ponovljen je više puta u Kur’anu i ostaje vrijediti do Sudnjega dana!
„A ako sumnjate u ono što smo Mi objavili Svome robu…”, tj. Muhammedu, a.s., dajte/donesite vi makar jednu suru sličnu onim što ih je on (Muhammed,a.s.) donio. Ako mislite da je to od nekoga drugoga, a ne od Boga Uzvišenog, suprotstavite mu se nečim sličnim i pomognite se pritom vašim božanstvima, vašim stilistima i oratorima, vašim najistaknutijim spisateljima.
Ali neće, jer ne mogu!!! Jer Kur’an nije čovječji, nego Govor Stvoritelja Svemira!

“Pa ako to ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje, a pripremljena je za nevjernike.” (El-Beqara, 24) Da Allah Milostivi uputi sve ljude dobra srca i dobre duše na pravi put

Sura Fedžr – Svitanje

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.