Kur’anski opisi Boga

 Allah dž.š. je Apsolutan i Neusporediv, istodobno transcendentan i imanentan. Njega ne možemo zamisliti niti usporediti s bilo čime u našoj mašti, jer bi Ga ograničili. Zato Ga ne možemo ni vidjeti, ali Ga možemo spoznati, kako Kur’an kaže: „Gdje god da se vi okrenete pa tamo je Allahovo Lice.” (El-Bekara, 115)

Po Kur’anu, Allah je nevidljiv, nedostižan ljudskome pogledu:  „To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato Njemu robujte; On nad svim bdi! Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upućen u sve.” (El-Enam, 102-103)

Istodobno, on je ljudima „bliži od vratne krvne žile kucavice.” (Kaf, 16).

I On je blizu vjernicima kad Ga mole i trebaju: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.” (El-Bekara, 186).

Njegova savršenost i apsolutnost čovjeku se predočava Njegovim svojstvima poznatim u islamskoj terminologiji kao sifati. Svojstva (sifati) i djela koja On sam otkriva mogu biti spoznana pod jednim osnovnim uvjetom – da čovjek vjeruje. Njegova transcendencija izvodi se iz toga što je On s one strane ograničenja vremena, prostora i osjetilne egzistencije svijeta. Prava priroda Božja (Njegovo Uzvišeno Biće) ne može se uopće spoznati. Zato je Muhammed a.s. u jednoj svojoj izreci kazao: „Razmišljajte o Allahovim blagodatima (stvaralačkim moćima) a ne o samom Allahu.“ (Tirmizi)

Kako je Božja bit nedostižna, te stoga i neopisiva i nedokučiva, svojstva su samo simboli Njegove zbiljnosti prilagođene ljudskim mogućnostima.  

Allahovih svojstava je 14, a dijele se u dvije skupine:

 • svojstva Allahova bića – sifati subutijjeh
 • svojstva Allahova savršenstva – sifati zatijjeh.

Svojstva Allahova bića su:

 1. Allah ima i postoji – vudžud
 2. Allah je Jedan – wahdaniyyet
 3. Allah je oduvijek, jer nije postao – qidem
 4. Allah je zauvijek, jer ga neće nestati – beqa
 5. Allah ničemu nije sličan – muhalefetun-lil-havadisi
 6. Allah Sam po Sebi opstoji – qijamun bi nefsihi.

Svojstva Allahova savršenstva su:

 1. Allah živi Svojim vječnim životom – hayat
 2. Allah sve zna – ‘ilm
 3. Allah sve čuje – sem’
 4. Allah sve vidi – besar
 5. Allah sve Svojom voljom čini – iradet
 6. Allah je Svemoćan – kudret
 7. Allah govori Svojim božanskim govorom – kelam
 8. Allah sve stvara, održava i rastvara – tekvin.

         Bog može biti samo Jedan. Sve u prirodi se pojavljuje u paru ili mnoštvu, no Bogu to nije prispodobljivo. On je Sam po Sebi Jedan, jer da ima više bogova, kako Kur’an veli, bilo bi i isto toliko volja, što bi, u konačnici, rezultiralo kaosom u prirodi. „Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!“ (El-Enbija, 22)

Isto su tako ljudi znali pitati Muhammeda a.s.: ako je sve stvoreno, tko je onda Boga stvorio? Kur’an odgovara: „Reci: On je Allah – jedan! Allah je Utočište svemu! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!“  (El-Ihlas,1-4)

Božju Jedinost Kur’an snažno naglašava. Ona je kamen temeljac ispravnog vjerovanja. Ničim se ne smije oskrnaviti pa ni na simboličan način. Koliko je naglašena u islamu, najbolje nam govori kur’anski tekst u kojem stoji da je jedini grijeh koji Bog zasigurno neće oprostiti širk ili pripisivanje Bogu druga na bilo koji način.

„Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.“ (En-Nisa, 116)

 

Na različite načine, u puno kur’anskih ajeta neopisive ljepote, Allah dž.š. opisuje se ljudima kako bi razmislili, povjerovali i učvrstili svoje vjerovanje.

„Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.“ (Eš-Šuara, 11)

„Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!“ (Ali Imran, 18)

         „A vaš Bog – jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog! Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah pušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.“ (El-Bekara, 163-164)

 

       „Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!“ (El-Bekara, 255)

 

          „Allahu ništa nije tajna ni na Zemlji ni na nebu! On vas oblikuje u matericama kako On hoće; nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!“ (Ali Imran, 5-6)

       „Reci: ‘Skrivali vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali, Allah to zna. On zna sve što je na nebesima i što je na Zemlji – Allah je svemoćan.’“ (Ali Imran, 29)

     „O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.“ (En-Nisa, 1)

      „Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju – druge s Gospodarom svojim izjednačavaju! On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna do kada će svijeta biti, a vi opet sumnjate. On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite.“ (El-Enam, 1-3)

      „Upitaj: ‘Čije je sve ono što je na nebesima i na Zemlji?’ – i odgovori: ‘Allahovo!’ On je Sebi propisao da bude milostiv. On će vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, pa – oni neće vjerovati. Njemu pripada sve što postoji u noći i danu; On sve čuje i sve zna.  Reci: ‘Zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvoritelja nebesa i Zemlje? On hrani, a Njega niko ne hrani!’ Reci: ‘Meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju’ – i: ‘Nikako ne budi od onih koji mu druge ravnim smatraju!’“ (El-Enam, 12-14)

     „Allah čini da zrnje i košpice prokliju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo – to vam je, eto, Allah, pa kuda se onda odmećete? On čini da zora sviće, On je noć odredio za počinak, a Sunce i Mjesec za računanje vremena; to je odredba Silnoga, Sveznajućeg. On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. – Mi potanko objašnjavamo znamenja Naša ljudima koji znaju. On vas stvara od jednog čovjeka da na Zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. – Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju. On vodu s neba spušta, pa Mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi lozom zasađeni, naročito masline i šipci, slični i različiti. Promatrajte, zato, plodove njihove, kad se tek pojave i kad zriju. To je zaista dokaz za ljude koji vjeruju.“  (El-Enam, 95-99)

    „Allah je nebesa, vidite ih, bez stupova podigao, i onda svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec podčinio, svako se kreće do roka određenog; On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred Gospodara svoga stati. On je Zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko, dao; On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju.“ (Er-Rad, 2-3)

       „Allah zna što svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire; u Njega sve ima mjeru; On zna nevidljivi i vidljivi svijet, On je Veličanstveni i Uzvišeni.“ (Er-Rad, 8-9)

     „On spušta kišu s neba, pa rijeke teku koritima s mjerom, i bujica nosi otpatke koji plivaju po površini. I ono što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe ima također otpatke, slične onima. – Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu; otpaci se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako, eto, Allah objašnjava primjere.“ (Er-Rad, 17)

     „On je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom – otvoreni protivnik! I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite; ona vam je ukras kad je s ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv – i konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras – a stvoriće i ono što ne znate. Allahovo je da ukaže na Pravi put, a ima ih i krivih; a da On hoće, sve bi vas uputio. On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate; On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi – to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju; On čini da se noći i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj potčinjene – to su, uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju – i svim onim raznobojnim što vam na Zemlji stvara – to je, doista, dokaz ljudima koji pouku primaju. On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite – ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili. On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate, i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se! Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je – Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite.“ (En-Nahl, 3-19)

      „To je onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi,  koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače – a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine, zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne – i On vam i sluh i vid i pamet daje – a kako vi malo zahvaljujete!“ (Es-Sedžda, 6-9)

     „Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao; On je zaista blag i prašta grijehe.“ (Fatir, 40)

 

      „Reci: ‘Ja samo opominjem; nema boga osim Allaha, Jedinoga i Moćnog, Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Silnoga, Onoga koji prašta.“ (Sad, 65-66)