Allahova lijepa imena i kako govoriti o Allahu?

Allahova lijepa imena
Allahova lijepa imena

Allahova lijepa imena

Osim imena Allah, Kur’an koristi i druga imena i atribute u opisu ili ukazivanju na Vrhovno Biće Koje nas je stvorilo i Koje upravlja svim vidljivim i nevidljivim pojavama. Tih imena je 99 i muslimani su tijekom povijesti razvili cijelu znanost o Lijepim Božjim Imenima (El-esmau-l-husna).

 

„Allah ima najljepša imena, i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena…”  (El-Eraf, 180)

 Allahova lijepa imena spomenuta u Kur´anu:

 

1) Allah Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman
Svemilosni
3) Er-Rahim
Milostivi
4) EI-Meliku
Vladar
5) EI-Kuddusu
Sveti
6) Es-Selamu
Čist od mana
7) EI-Mu’minu
Koji potvrđuje obećanja
8) EI-Muhejminu
Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu
Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru
Snažni
11) EI-Mutekebbiru
Silni
12) EI-Haliku
Stvaralac
13) EI-Bari’u
Koji divno stvara
14) EI-Musavviru
Koji likove daje
15) EI-Gaffaru
Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu
Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu

Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku
Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu
Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu – Koji sve zna
21) EI-Kabidu – Koji steže
22) EI-Basitu – Koji pruža
23) EI-Hafidu – Koji spušta
24) Er-Rafiu – Koji diže
25) EI-Muizzu – Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu – Koji ponizuje
27) Es-Semiu – Koji sve čuje
28) EI-Besiru – Koji sve vidi
29) EI-Hakemu – Sudac
30) EI-Adlu – Pravedni
31) EI-Latifu – Dobri
32) EI-Habiru – O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu – Blagi
34) EI-Azimu – Veliki
35) EI-Gaffuru – Koji prašta
36) Eš-Šekuru – Koji je zahvalan
37) EI-Alijju – Visoki
38) EI-Kebiru – Veliki
39) EI-Hafizu – Koji čuva
40) EI-Mukitu – Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu – Koji obračun svodi
42) EI-Dželilu – Veličanstveni
43) EI-Kerimu – Plemeniti
44) Er-Rekibu – Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu – Koji molbe prima
46) EI-Vasiu – Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu – Mudri
48) EI-Vedudu – Koji voli
49) EI-Medžidu – Slavljeni
50) EI-Baisu – Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu – Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku – Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu – Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju – Moćni
55) EI-Metinu – Čvrsti
56) EI-Velijju – Zaštitnik
57) EI-Hamidu – Hvaljeni
58) EI-Muhsi – Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu – Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu – Konačni proživitelj
61) EI-Muhji – Koji život daje
62) EI-Mumitu – Koji smrt daje
63) EI-Hajju – Živi
64) EI-Kajjiimu – Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu – Imućni
66) EI-Madžidu – Slavni
67) EI-Vahidu – Jedini
68) Es-Samedu – Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru – Svemoćni
70) EI-Muktediru – Koji sve može
71) EI-Mukaddimu – Koji unapređuje
72) EI-Mu’ehhiru – Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu – Prvi
74) EI-Ahiru – Posljednji
75) Ez-Zahiru – Jasni
76) EI-Batinu – Skriveni
77) EI-Valiju – Koji upravlja
78) EI-Mutealiju – Svevišnji
79) EI-Berru – Dobročinitelj
80) Et-Tevvabu – Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu – Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu – Koji oprašta
83) Er-Reufu – Samilosni
84) Maliku-I-mulki – Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami – Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu – Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami’u – Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju – Koji je bogat
89) EI-Mugni – Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani’u – Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru – Koji dopušta štetu
92) En-Nafi’u – Koji stvara korist
93) En-Nuru – Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi – Koji upućuje
95) EI-Bedi’u – Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki – Vječiti
97) EI-Varisu – Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu – Upućivač na dobro
99) Es-Saburu – Strpljivi, Koji ne hiti s obračunom


         Allahova lijepa imena neodvojiva su od Biti samoga Allaha. Ona su vječna kao i sam Allah i dio su Njegova Bića. Allahova lijepa imena instrumenti su kojima se Allah otkriva čovjeku. Među 99 Božjih imena neka su posebno naglašena te se više koriste od drugih. Naprimjer, imena Er-Rahman (Milostivi) i Er-Rahim (Svemilosni) koriste se svaki dan, jer ih vjernik izgovara prilikom svakodnevne molitve u riječima Bismillahi-r-rahmani-r-rahim (U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog). Ovo je, smatramo, jako važno naglasiti, jer nemuslimani uglavnom imaju predodžbu Allaha kao Boga Koji samo kažnjava i Koji naređuje rat (džihad). Istina je da među imenima možemo naći i ona koja glase Onaj Koji strogo kažnjava ili Onaj Koji je pravedan, no naglasak je uvijek na Allahovoj milosti i praštanju. On je El-Gaffaru – Koji mnogo prašta, El-Vehhabu – Koji mnogo poklanja, El-Halimu – Blagi, El-Berru – Dobročinitelj, Et-Tevvabu – Koji kajanje uslišava… Po učenju islama, čovjek bi trebao biti oličenje Alahovih imena u svojim ograničenim mogućnostima. Da bude milostiv, pravedan, blag, koji dariva i sl. Muhammed a.s. kaže: „Allah dž.š. ima 99 imena i ko ih ‘dostigne’ ući će u Džennet.“ O značenju ovog hadisa islamski učenjaci zauzimaju različite stavove. Jedni smatraju da „dostići“ Božja imena znači naučiti ih napamet, drugi misle da se Poslanikova izreka odnosi na one koji shvate njihov smisao i značenje, dok treći smatraju da „dostići“ lijepa Allahova imena znači primijeniti njihov smisao i sadržaj, koliko je moguće, u svome životu.