Islam iznutra – o knjizi i autoru

islam iznutra slika naslovnice
islam iznutra

Nimalo slučajno, krivotvorenje islama danas je na Zapadu bezmalo zaseban žanr, a nakaradne “interpretacije” i laži o njemu u dnevno-političke svrhe temeljni kolegij mutne znanstvene i nadripublicističke zajednice. Islamofobija se, očito je, trenutno nosi kao kurentna roba, a inzistiranje na gotovo metafizičkom neprijateljstvu islama i Zapada uspješno zida suvremeni svijet kao društvo straha. Dok arhitekti tog koncepta gospodare planetom kako im je čeif, ksenofobija i ideološka monomanija postaju “sigurnosno načelo” koje sve više zastupaju mnoge zapadne državne politike. To bi, u najkraćem, bila gruba – ali, nažalost, točna – skica recentne percepcije islama i muslimana.

Atlas islama kao “srca tame”, i pripadnog mu svijeta kao “osovine zla”, ili islam kao najstarija i najmlađa monoteistička vjera — dva su antagonirana pola, tematske koordinate unutar kojih se diskretno kreću uvidi i premise Mirze Mešića u knjizi Islam iznutra. Njezin kompendijski karakter nastoji razgrnuti interpretativne paučine koje se nanose na islam i odškrinuti nam vrata u njegovu nutrinu, njegove nemanipulirane i autentične strukture. Autorova teološko-politološka analitika, naime, s marom i znanjem kontekstualizira “interijer” islama, donoseći deskripciju sržnih pojmova, načela i nazora vjere, ali i “eksterijer”, podastirući nam povijesni hod islama od iskona do naših dana, tragom njegova uvremenjenja u društvene procese i političke okolnosti koje ih oblikuju.

Nedvojbeno koncipirana da poduči o jezgrenim pitanjima islama {Kuranu, poslanicima, praksi posljednjega Božjeg Poslanika, Allahova miljenika Muhammeda, s.a.v.s., šerijatu…), tretmanom “gorućih” tema, pitanja koje su danas top-teme jednako medu nemuslimanima koliko i muslimanima (položaj žene u islamu, džihad, rat…) – ova knjiga uvelike nadilazi svoj zacrtani “pedagoški” okvir.
U gomili smeća o islamu, antiknjiga koje se neuvijeno upuštaju blatiti Pejgambera Muhammeda, s.a.v.s., i Kur an, i nevjeste, nerijetko zadrte i indiskretne apologetike koja si daje za pravo da sikće u obranu islama — knjiga Mirze Mešića izdvaja se iz ponude ponajprije otvorenošću i razboritošću autorovih argumentacija.